...องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ยินดีต้อนรับ...

            

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา  เมืองฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา
ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพนบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญ มาฆบูชา
ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...   

...ข่าวด่วน : องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอุไร มีชัย ไปทางบ้านนางพัก ไชยราช หมู่ที่ 6 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายพนมไพร-โนนสะแบง หมู่ที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ศรีระชาติ ไปทางบ้านนายนิยม เข็มแก้ว หมู่ที่ 6 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา ไปทางบ้านนางอำนวย มุ่งหมาย หมู่ที่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแปลง โคตสีสาย ไปทางบ้านนายเชิดชัย จัตตุพันธ์ หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท ไปทางกุดฮู หมู่ที่ 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกสูงสาย รพช.-ดงบ้านข่า หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกสูง หมู่ที่ 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวนชัย รัตนวงษ์-ร่องแสง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสำนักงานสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย-ถึงสายหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย หมู่ที่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กุดสระดำ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานางบุญร่วม พรหมา-หนองไห จุดเริ่มต้นนานางเตือนจิต บุญคงทน ถึงนานางบุญยืน ดีจันทร์ดา หมู่ที่ 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสุวรรณรีสอร์ท (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนบักงิ้ว-คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดหล่ม-กุดสระดำ หมู่ที่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0193 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9 - บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1,11 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0192 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0192 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,540 ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0193 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1,11 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายภานุวัฒน์ พรมหูต-ดอนแดง หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพนมไพร-โนนสะแบง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแปลง โคตรสีสาย ถึงบ้านนายเทิดชัย จัตตุพันธ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 3) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง จากบ้านนายลอง แสงกอง - บ้านนายเด็ด พันธ์แน่น (ต่อจากโครงการเดิม) จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านฟ้าหยาด บริเวณแยกหนองไห จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงกก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกกุดเต่า-บ้านนายวิชิต ศรีแก้ว (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ตารางแสดงงิระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 15,402