นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

                    

             1. นโยบายด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                     1.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรังและถนนดินให้ใช้งานได้ดี

                     1.2 ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโดยการติดตั้งโคมไฟให้เกิดแสงสว่างอย่างเพียงพอตามบริเวณหรือสถานที่ที่จำเป็นและเหมาะสม

                     1.3 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงการระบายน้ำภายในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาในฤดูฝนพร้อมทั้งขุดลอกลำห้วย หนอง คูคลองที่ตื้นเขิน

                     1.4 ประสานและดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพหน้าที่ให้ได้คุณภาพและเพียงพอ

              2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

                     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน   การอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ้น

                     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการต่างๆ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ แข่งขันกีฬาร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างเต็มความสามารถ

                     2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด โรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

                     2.5 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เกิดจิตสำนึกรักชุมชน รักความสะอาด ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเกิดความผาสุก

                     2.6 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด โดยการรณรงค์จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

                     2.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

              3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกองทุน

                     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนภูมิปัญญาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                     3.3 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการฝึกอบรมอาชีพ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ขยายเครือข่ายกลุ่มอาชีพในเขตชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพด้วยกัน

                     3.4 พัฒนาแหล่งการค้า ตลาดสด ให้เป็นสถานที่ที่มีความสะดวก ปลอดภัย ปราศจากพาหะนำเชื้อโรค

              4. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

                     4.1 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     4.2 ดำเนินการปกครองและบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วถึง

                     4.3 พัฒนาปรับปรุงและลดขั้นตอนการบริหารงานให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

                     4.4 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ประชาชน

                     4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

                     4.6 ปรับปรุงรายได้และจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

                     4.7 พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและเอกสารต่างๆ ให้เอื้ออำนวยและเพียงพอต่อการปฏิบัติ

 

              5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     5.1 มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะและขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความสมดุลของสภาพแวดล้อม

                     5.2 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบและปลอดภัย ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ปรารถนาของประชาชน ดำเนินการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ในที่สาธารณะและสถานที่อันสมควร

                     5.3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

              6. นโยบายด้านการศึกษา

                     6.1 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และการพัฒนาด้านการพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่างๆ อาทิ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น

                     6.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ ให้เป็นเป็นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และเป็นรูปแบบการบริการที่ไม่คิดมูลค่าผู้ปกครองจะต้องไม่แบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย

                     6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาทางการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                     6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้ของตำบลและระดับอำเภอ และส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและท้องถิ่น 

     

Visitors: 18,295