วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

     วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

       “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เกษตรอินทรีย์”

 

   พันธกิจ

       1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ

       2. บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

       3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

       4. ส่งเสริมการศึกษา

 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

       1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว

       2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

       3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

       4. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น และพัฒนาความรู้นอกหลักสูตรแก่นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน

Visitors: 18,297