กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
             มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

Visitors: 18,297