ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้

1.การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้

2.การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน

3.การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในเขตตำบลฟ้าหยาด

4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

6.กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

          (นายสมบูรณ์   กองแก้ว)

นายกองค์การบริการส่วนตำบลฟ้าหยาด

Visitors: 20,829