ที่ตั้ง

ตำบลฟ้าหยาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภอมหาชนะชัยประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ   45 กิโลเมตร   โดยมีขอบเขตติดพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือจดตำบลบากเรือ   อำเภอมหาชนะชัย

ทิศตะวันออกจดตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย

ทิศใต้จดตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย

ทิศตะวันตกจดหัวเมือง   อำเภอมหาชนะชัย

แผนที่โดยสังเขปตำบลฟ้าหยาด

เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร)

เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 48.23   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,033   ไร่

ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ   98 คน / ตารางกิโลเมตร

 ภูมิประเทศ ( แสดงภูมิประเทศของ อบต. )

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีแม่น้ำ , หนองบึง อยู่รอบตำบล มีลำน้ำชี เป็นแหล่งน้ำสายหลัก ของตำบล

 

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด 10 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

จำนวนประชากร(รวม)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

ฟ้าหยาด

36

43

30

73

 

2

ฟ้าหยาด

40

33

17

50

 

3

ฟ้าหยาด

21

57

46

103

 

4

ฟ้าหยาด

242

209

174

383

 

5

เหมือด

180

459

453

912

 

6

โนนธาตุ

135

313

289

602

 

7

ป่าตอง

150

369

378

747

 

8

ฟ้าหยาด

61

65

46

111

 

9

ฟ้าหยาด

320

584

502

1,086

 

10

โนนธาตุ

134

326

320

646

 

รวม

1,319

2,458

2,255

4,713

 

 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 : สำนักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง)

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,713   คน   แยกเป็น ชาย 2,458 คน   หญิง 2,255 คน  มีความหนาแน่น 98 คน / ตารางกิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน 1,319 ครัวเรือน  


Visitors: 17,146