นโยบายเศรษฐกิจ

                     -  ภาคเศรษฐกิจฐานราก

                     1. การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

                     2. พัฒนาฝีมือแรงงาน

                     3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

                     4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก

                     -  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด

                     1. เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                     2. พัฒนาการท่องเที่ยว

                     3. ส่งเสริมการใช้และการประหยัดพลังงาน

                     4. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ

                     5.   การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

                     - ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม

                     1. การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

                     2. สนับสนุนการออม

 

Visitors: 16,249