การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม   (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

                   มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงผ่ากลางตำบลเชื่อมต่อระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้ว กับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ  ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างอำเภอมหาชนะชัยกับอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมีถนนลาดยางเชื่อมไปตำบลผือฮี ไปตำบลหัวเมือง ไปบ้านดงมะหรี่ และไปตำบลคูเมือง ถนนที่ใช้ขนถ่ายวัตถุดิบการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตมีสภาพใช้การได้สะดวก

 

 การโทรคมนาคม

-    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข               -          แห่ง

-    สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                 -         แห่ง                                                         

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)   ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและประชากรใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-     ลำน้ำ,ลำห้วย                 5     สาย

-     บึง,หนองและอื่น ๆ               45      แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-     ฝาย                         8    แห่ง

-     บ่อน้ำตื้น                  46   แห่ง

-     บ่อโยธา                     8    แห่ง

-     อื่น ๆ คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า    2    แห่ง

            

 

       

Visitors: 17,300