กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ

          กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

 

 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยแยกเป็นช่วงอายุ ดังนี้

  • ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน  600 บาท

    ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท

    ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท

    ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท

  • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ     ได้รับเงิน   800 บาท

  • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน 500 บาท

 

Visitors: 20,829