กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

-       การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

 

  • อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
Visitors: 18,301