ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายในการจ้าง/ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายธีระ-บ้านนายพงษ์ศักดิ์ บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายธีระ-บ้านนายพงษ์ศักดิ์-บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 9       
Visitors: 18,296