ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 18,297