กิจกรรมอบรมผู้พิการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดห่อก่อง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

-นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) จำนวน 42 คน

-ตัวแทนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ฟ้าหยาด จำนวน 18 คน

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ป้องกันการทุจริต และการแสวงหาผลประโยชน์ เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 18,295