โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเหมือด จากบ้านนางสนทยา ชินจันทึก-ถนนทางหลวงชนบท จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

Visitors: 17,147