อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดห่อก่อง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
     - นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา)  จำนวน 42 คน
     - ตัวแทนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ฟ้าหยาด   จำนวน 18 คน
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป้นไปอย่างถูกต้องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ป้องกันการทุจริต และการแสวงหาผลประโยชน์ เกิดทักษะในหารทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 18,295