โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด 

ผู้ร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าหยาด จำนวน 70 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่มีความรู้และมีจิตสำนึกในการ                                    คัดแยกขยะในครัวเรือน

                             2. ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี

                             3. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

Visitors: 18,296