กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2561

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 27- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด จำนวน 25 คน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 30 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สมาชิก อปพร. มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในบทบาทภารกิจงาน อปพร. ยิ่งขึ้น

2. สมาชิก อปพร. มีประสบการณ์ด้านการฝึกสนามในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. มีอาสาสมัคร อปพร. กองกำลังภาคประชาชนที่มีจิตอาสา เสียสละที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

Visitors: 20,827