โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 ณ วัดสว่างบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง พระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง

2. เพื่อเกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนและภาครัฐ ทุกภาคส่วน สร้างความรักสามัคคี "ร่วมคิด ร่วมทำ"

3. เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปรพจำปี 2561)

เป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เจ้าอาวาส พระ วัดสว่าง บ้านโนนธาตุ ประชาชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลฟ้าหยาด คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุพิศาลราษฎร์พัฒนา

เชิงคุณภาพ

1. ผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เจ้าอาวาส พระ วัดสว่าง บ้านโนนธาตุ ประชาชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลฟ้าหยาด คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุพิศาลราษฎร์พัฒนา ได้ร่วมพัฒนาวัดสว่างบ้านโนนธาตุตามแนวทาง 5 ส

วัดสว่างบ้านโนนธาตุมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ปฏิบัติธรรมวันสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561)

Visitors: 18,297