โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง จากบ้านนายลอง แสงกอง-บ้านนายเด็ด พันธ์แน่น (ต่อจากโครงการเดิม) จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

Visitors: 17,146