ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 3 )

Visitors: 17,300