โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแปลง โคตรสีสาย ถึงบ้านนายเทิดชัย จัตตุพันธ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9

Visitors: 20,829