ร่างประกาศและเอกสารจ้างก้อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0193 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1,11 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด อำภอมหาชนะชัย จ

Visitors: 20,827