ร่างประกาศและเอกสารจ้างก้อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0192 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด อำภอมหาชนะชัย จังหวัด

Visitors: 23,768