โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0192 สายบ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9-บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าหยาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,540 ตารางเมตร

Visitors: 20,827