โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการและพัฒนาอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้ผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562
Visitors: 23,768