โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน และพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Visitors: 18,297