โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานางบุญร่วม พรมหา-หนองไห จุดเริ่มต้นนานางเตือนจิต บุญคงทน ถึงนานางบุญยืน ดีจันทร์ดา หมู่ที่ 3

Visitors: 20,829