โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรนวดแผนไทย)

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรนวดแผนไทย) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคี สร้างความอบอุ่น ความสัมพันธ์ ที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้พิการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจและยังเป็นการส่งเสริอาชีพและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเองต่อไป
Visitors: 18,296