โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน /แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อดำเนินการจัดทำทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นและหมู่บ้านได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ต่อไป
Visitors: 18,297