โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแปลง โคตสีสาย ไปทางบ้านนายเชิดชัย จัตตุพันธ์ หมู่ที่ 9

Visitors: 18,187