โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ศรีระชาติ ไปทางบ้านนายนิยม เข็มแก้ว หมู่ที่ 6 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

Visitors: 18,191