โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา ไปบ้านนางทิพย์ จวบบุญ หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,187