โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นายประชา เจริญชัย-ไปทางกุดซวย หมู่ที่ ๒ บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,191