โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง-ไปทางกุดฮู หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตอง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,188