โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายพันธ์ ศรีษะคำ ไปที่นายศักดิ์สิทธิ์ ทองพูล หมู่ที่ 9 บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,188