โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานางทองใบ บุญนำ ไปทางที่นานายสุวสันต์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,188