โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานางหนูไกร ประกอบกุล ไปทางโนนตาล หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,191