โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านเอ๋เนื้อย่าง จากบริเวณร้านพนาทอง ไปทางที่นาครูอ้อย มีชัย หมู่ที่ 4 บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อุทกภัย)

Visitors: 18,189