สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

 โทรศัพย์/Tel. 045 -799401

 โทรสาร/ Tel. 045 -799177

 Email : fayard.sao@gmail.com

 ตำบลฟ้าหยาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภอมหาชนะชัยประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 45 กิโลเมตร     โดยมีขอบเขตติดพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือจดตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย

 ทิศตะวันออกจดตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย

 ทิศใต้จดตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย

 ทิศตะวันตกจดหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย

 แผนที่โดยสังเขปตำบลฟ้าหยาด