สภาพสังคม

สภาพทางสังคม

 การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                 2     แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                  1     แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                  1     แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง               -     แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้อมสมุดประชาชน   3   แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    2    แห่ง

-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT ชุมชน   1    แห่ง

 สถาบัน , องค์กรทางศาสนา และสภาวัฒนธรรม

-     วัด/สำนักสงฆ์         3    แห่ง

-     สภาวัฒนธรรม        1    แห่ง

-     ศาลเจ้า                -     แห่ง

-     โบสถ์                  -     แห่ง

-     ที่พักสงฆ์             1     แห่ง

 การสาธารณสุข

-     โรงพยาบาลของรัฐขนาด         30     เตียง      1     แห่ง

-     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล     1     แห่ง

-     สถานพยาบาลเอกชน          -     แห่ง

-     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        -     แห่ง

-    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ   100

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-     สถานีตำรวจ             -       แห่ง

-     สถานีดับเพลิง           -       แห่ง

-     ป้อมยามตำรวจ         1        แห่ง

 การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

                  มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงผ่ากลางตำบลเชื่อมต่อระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้ว กับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างอำเภอมหาชนะชัยกับอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมีถนนลาดยางเชื่อมไปตำบลผือฮี ไปตำบลหัวเมือง ไปบ้านดงมะหรี่ และไปตำบลคูเมือง ถนนที่ใช้ขนถ่ายวัตถุดิบการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตมีสภาพใช้การได้สะดวก

การโทรคมนาคม

-   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข             -        แห่ง

-   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                -        แห่ง                                                         

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)   ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและประชากรใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-    ลำน้ำ,ลำห้วย                 5     สาย

-    บึง,หนองและอื่น ๆ         45    แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-     ฝาย                         8    แห่ง

-     บ่อน้ำตื้น                  46   แห่ง

-     บ่อโยธา                   8    แห่ง

-     อื่น ๆ คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า   2  แห่งนเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

Visitors: 18,418