แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   ยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธ์กิจ

 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 เป้าประสงค์
 - สาธารณูปโภคที่ได้ครอบคลุมและทั่วถึง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 พันธ์กิจ
 - พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและไม้ประดับเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและเพื่อการค้า โดยพัฒนาไปสู่การดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การ   ผลิตระดับไร่นาไปจนถึงมือผู้บริโภค
 - เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง
 เป้าประสงค์
 - ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 - มีการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ
 - เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลฟ้าหยาด

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 พันธ์กิจ

 - ส่งเสริมและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย อนุรักษ์
 เป้าประสงค์
 - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พันธ์กิจ
 - ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี
 เป้าประสงค์
 - ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 พันธ์กิจ
 - ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 เป้าประสงค์ 
 - ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 พันธ์กิจ

 - ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 เป้าประสงค์
 - ตำบลห้วยแก้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 พันธ์กิจ
 - พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
 เป้าประสงค์
 - พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

Visitors: 18,191